شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر در بروز حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی

زمینه و هدف: کارگران صنایع ساخت‌وساز به دلیل ماهیت پویای فعالیت‌ها و تغییرات لحظه‌ای شرایط کار در مقایسه با سایر صنایع در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. سقوط از ارتفاع در پروژه های ساخت و ساز به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر کارگران در صنایع ساختمانی است و بخش مهمی از برنامه­ های ایمنی پروژه­های ساختمانی را تشکیل می­دهد. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حوادث سقوط از ارتفاع و تعیین روابط علی و معلولی میان عوامل موردنظر در پروژه­های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بود.

روش بررسی: در این تحقیق توصیفی-پیمایشی، از اطلاعات موجود در سیستم مدیریت یکپارچه پروژه‌های عمرانی منتخب و نتایج مطالعات قبلی استفاده شد. جامعه آماری در این مطالعه کارگران ۵ پروژه ساختمانی در حال احداث بودند. در ابتدا براساس بررسی متون علمی عوامل و زیرعوامل موثر بر بروز حوادث کار در ارتفاع در پروژه­های عمرانی تعیین گردید. آنگاه از تکنیک دیمتل فازی به عنوان یک رویکرد برای شناسایی روابط علت و معلولی میان عوامل استفاده گردید. این تکنیک یکی از روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس مقایسات زوجی مبتنی بر قضاوت خبرگان می باشد. این روش براساس این فرض می­باشد که یک سیستم شامل مجموع­ ای از معیارها است و مقایسه زوجی روابط میان این معیارها میتواند به وسیله معادلات ریاضی مدلسازی شوند. براساس این تکنیک ماتریس­ مقایسات زوجی عوامل و زیرعوامل تشکیل و به ۱۰ نفر از متخصصین ایمنی و بهداشت ارسال گردید. سپس دیدگاه متخصصین با استفاده از روش میانگین فازی تجمیع و روابط علی-معلولی بر اساس آن تعیین گردید.

<< جهت مطالعه مطلب،فایل پیوست را دانلود فرمایید >> 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.