شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی با پیامد مرگ و شدت آسیب‌دیدگی در مصدومان حوادث ترافیکی

زمینه و هدف: یکی از مسائل مرتبط با سلامت انسان که سالانه موجب مرگ و مصدومیت های شدید برای جوامع انسانی و به ویژه کشـورهای با سطح درآمد متوسط و کم میشود، حوادث ترافیکی است. وضعیت اقتصادی اجتماعی از فاکتورهای مهم مرتبط با حوادث ترافیکی است . میزان بروز و مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی بین کشورهای پردرآمد، درآمد متوسط و کم درآمد دارای تفـاوت هـایی اسـت. عـلاوه بـر آن، در داخـل کشورها و بین مناطق و نیز در بین گروه های با وضعیت اقتصادی اجتماعی متفاوت نیز توزیع متفـاوتی از میزان هـای بـروز و مرگومیـر ناشـی از حوادث ترافیکی مشاهده می شود. حوادث ترافیکی و مرگومیر ناشی از آن، یک مشکل مهم بهداشت و سلامت در کشور ایـران بـوده و نیازمنـد توجه بیشتر به این مسئله است.

 << جهت مطالعه مطلب،فایل پیوست را دانلود فرمایید >> 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.