شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

ارائه‌ی الگوی انتخاب پیمانکاران ‎ ‎با استفاده از روش ترکیبی ‌GDEMATEL-ANP و تحلیل رابطه خاکستری با رویکرد ایمنی : مطالعه موردی در صنعت نفت

زمینه و هدف: مدیران به منظور ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار اقدام به برون سـپاری بخشـی از فعالیت هـای سـازمان بـه پیمانکـاران واجـد شـرایط می نمایند. انتخاب پیمانکار اصلح از میان پیمانکاران تأیید صلاحیت شده میتواند از هدر رفت منابع جلوگیری نموده و سبب حفظ منابع سازمان گردد. با توجـه بـه پیچیدگی، خطرات و شرایط صنعت نفت، یکی از معیارهای مهم در انتخاب پیمانکاران در این صنعت معیار ایمنـی اسـت، پیمانکـاران میبایسـت عـلاوه برداشـتن معیارهایی نظیر توان مالی، تجربه، منابع انسانی متخصص و … دارای سازمان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) قابل قبول و عملکرد مناسب باشند. هـدف از این مطالعه تعیین الگوی انتخاب پیمانکاران با استفاده از روش تلفیقی GDEMATEL-ANP و تحلیل خاکستری با رویکرد ایمنی است.

روش بررسی: در این مطالعه در نظر داریم با استفاده از روش ترکیبی GDANP و روش تحلیل رابطه خاکسـتری نسـبت بـه رتبه بنـدی معیارهـا و انتخـاب پیمانکار برتر (مطالعه موردی در صنعت نفت) بپردازیم تا با ایجاد یک ساختار مفهومی بتوان کیفی بودن و تاثیر قضاوت های شخصی ارزیاب را در فرایند ارزیابی و انتخاب پیمانکاران به حداقل برسانیم.

<< جهت مطالعه مطلب،فایل پیوست را دانلود فرمایید >>

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.