شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

مشاغل سخت و زیان آور سال 1401

مشاغل سخت و زیان آور به کارهایی گفته شده که در آن عوامل زیان آورمحیط کار از قبیل عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی محیط کار در محدوده استاندارد مواجهه شغلی ایران OEL نبوده و کارگر در اثر اشتغال تحت تنشهای جسمی و روحی که منجر به بروز بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن می شود، قرار می گیرد.
قانونگذار در راستای پشتیبانی از افراد مشغول به فعالیت های سخت و زیان آور، این گونه مشاغل را تحت عنوان مشاغل سخت  و زیان آور معرفی نموده است و با در نظر گرفتن کنترل های مدیریتی، فنی، مهندسی و بهداشتی سعی در کاهش و یا حذف سختیکار مشاغل را دارد.

مراحل درخواست سنجش جهت مشاغل سخت و زیان آور

درخواست متقاضی

• به صورت حضوری در محل شرکت تاصا
• از طریق تماس تلفنی با شماره 09127916036

تکمیل فرم خود اظهاری

• در صورت مراجعه حضوری یا تماس تلفنی فایل ارسال می گردد.
• فرم خوداظهاری باید توسط کارفرمای محترم تایید گردد

واریز وجه

• بعد از تکمیل فرم و واریز وجه به حساب شرکت تاصا، هماهنگی توسط متقاضی جهت شروع فرآیند آالینده سنجی
صورت خواهد گرفت.

تعیین روز سنجش

•بعد از تکمیل وجه هماهنگی های الزم جهت تعیین روز سنجش و ورود کارشناسان آالینده سنجی صورت می گیرد.
•الزم به یادآوری است هماهنگی های الزم جهت ورود کارشناسان آالینده سنجی توسط متقاضی صورت می گیرد

مرحله پایانی

• پس از انجام آالینده سنجی گزارش توسط شرکت تاصا آماده شده و به فرد متقاضی جهت ارسال به اداره کار
تحویل داده می شود.

انواع مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند:
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری به ماهیت شغل وابستگی داشته اما چنانچه کارفرما تمهیدات ایمنی و بهداشتی را بکار بگیرد می توان سختی این مشاغل را حذف نمود.
گروه ب: این دسته مشاغلی هستند که ماهیتا سخت و زیان آور هستند و در صورت به کارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی و تدابیر مناسب سختی کار کاهش می یابد ولی سخت و زیان آوری این مشاغل حذف نمیشود.

لیست مشاغل سخت و زیان آور

شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار فهرست مشاغلی را تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور تهیه کرده وسپس این لیست به تصویب وزارت کار و بهداشت رسیده است.

-کار در معدن: اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی که منجر می شود کارگر در راهرو های سرپوشیده و تونل ها به استخراج بپردازد.
-کار استخراج: هر گونه مباشرت یا نظارتی که ایجاب می کند کارگر در میله ها، راهروها و تونل های معدن مشغول فعالیت باشنداعم از جدا کردن یا منفجر کردن مواد از سطح کار، حمل موادی که بر اثر انفجار ایجاد شده، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن

-کار در مخازن سربسته، حفر قنات ها، چاه ها و فاضالب ها
-کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب گونه ای که کارگر در معرض بخارات زیان آور و حرارت باشد، همچنین تخلیه و حمل مواد مذاب از این کوره ها

-کارگران مشغول به کار در کارگاه های ساالمبورسازی، دباغی و روده پاک کنی و کارگرانی که به طور مستمر در گندابروها، جمع
آوری و حمل و دفن زباله شهری مشغولند.
-کارگران مشغول به کار در واحدهای دامداری و طیور که به طور مستمر در جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود کار می کنند.
-اشخاصی که به طور مداوم و مستمر در ارتفاع بیش از 5 متر و در فضاهای باز بر روی داربست، اتاقک های متحرک و دکل ها کار
می کنند.
-مشاغل پخت آسفالت دستی، قیرپاشی، شن پاشی و مالچ پاشیافرادی که بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و باالتر از آن در حال فعالیت هستند.
-افرادی که در مخازن مشغول جوشکاری هستند.

-کار با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یون ساز و مشاغلی که بدلیل در معرض اشعه قرار گرفتن، زمینه ابتال به بیماری در آن ها وجو دارد.
-کار در مکان های با فشار زیاد مانند کار غواصی

-آتش نشانی

-کار سم پاشی مزارع، باغات و همچنین ضدعفونی کردن طویله ها، مرغداری ها
-کارهایی که منجر به کری کارگر و ایجاد بیماری های گوش می شود.
کار در مشاغلی که حشره کش و سم تولید می کنند

خبرنگاری

-کار با وسایلی که دارای ارتعاش هستند و برای سلامتی کارگران  مشکلاتی را ایجاد میکند.

-شاغلین در ندامتگاه ها و زندان ها

افرادی که در مراکز روان درمانی مشغول به فعالیت هستند و با بیماران روانی در ارتباط هستند

-رانندگان مسافربری درون شهری و برون شهری ، حمل و نقل بار ، رانندگان وزارت راه و شهر سازی در جاده ها 

-کارشناس علوم ازمایشگاهی ، فوریت های پزشکی، مامایی و هوشبری و زیر مجموعه آن ها

نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور

کارگر ، کارفرما ، وزارت بهداشت ، تشکل های کارگری و کارفرمایی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی می توانند به عنوان متقاضی سختی کار درخواست دهند . سپس کمیته کارشناسان تشکیل می گردد و به بررسی سوابق و شرایط محیط کار می پردازد . درآخر مدارک ارائه شده بایستی توسط کمیته استانی تایید گردد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.