شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

خدمات مهندسی ایمنی

 • ارزيابي ريسك كمي يا كيفيQuantitative and Qualitative Risk Assessmentدر واحدهاي فرآيندي
 • مطالعات ارزيابي مخاطرات و راهبرد عملياتHAZOP
 • تشخيص مخاطرات غیر فرآیندیHAZID HEMP&
 • انتخاب سيستمها و تعيين معيارهاي انتخاب و جانمايي تجهيزات يا سيستمهاي ايمني
 • ارائه نقشه‌هایی تحت عنوان جانمايي بر اساس آخرين تغييرات نقشه‌های مرجع مرتبط

 

 • تعيين مكان تجهيزاتي از قبيل خاموش‌کننده‌های قابل‌حمل دستي و چرخ دار بر اساس كليه ضوابط ايمني ملي و بین‌المللی
 • ايمني ساختمان
 • ارزيابي ریسک‌های بهداشتي محيط كار Health Risk Assessmen  
 • تهيه و تدوين طرح واكنش اضطراري و طرح مديريت بحران بر اساس مدل‌سازی پيامدها و ارزيابي ريسك
 • تجزيه و تحليل حوادث با استفاده از روش‌های MORTو TRIPOD BETA
 • پیاده‌سازی سيستم مديريت بازرسي بر مبناي ريسك
 • پیاده‌سازی سيستم مديريت ايمني فرآيند
 • تدوين مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های HSEسازمان
 • بررسي و ارزيابي جانمايي تابلوهاي ايمني
 • ممیزی، ارزیابی انطباق و ارزیابی عملکرد HSE
 • مشاوره زون بندی محیط‌های خطرناک و ایمن در صنایع
 • مشاوره و آموزش اخذ مجوزهای قانونی نظیر گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 • پدافند غیرعامل و حوزه‌های آن
 • پیاده‌سازی سيستم مديريت HSE پيمانكاران بر اساس مدل OGP
 • مطالعات نیازهای HSE در طراحی و توسعه صنایع

خطا: فرم تماس پیدا نشد.